>

Prašymų, skundų bei pranešimų tvarka

Strėvininkų socialinės globos namų prašymų ir skundų bei pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo tvarka  reglamentuoja globos namų gyventojų bei jų artimųjų (tėvų, globėjų, rūpintojų), darbuotojų ar kitų suiteresuotų asmenų prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimą ir asmenų aptarnavimą globos namuose.

Prašymus, skundus bei pranešimus globos namuose galima pateikti:

 - žodžiu tiesiogiai Direktoriui ar jo atstovui (direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams, padalinių vedėjams) atvykus į globos namus;

 - raštu paštu, adresu (Mokyklos g. 46, Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav., LT - 56202, Strėvininkų socialinės globos namai);

 - raštu elektroninėmis priemonėmis, adresu ([email protected]);

 - telefonu +370 346 53538.

Strėvininkų socialinės globos namų smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka nustato smurto stebėsenos, prevencijos ir intervencijos vykdymą bei veiksmus, susijusisus su paslaugų gavėjų fiziniu, psichologiniu bei ekonominiu saugumu, laiku užtikrinant veiksmingą ir koordinuotą paslaugų gavėjų/teikėjų reagavimą ir veiksmus patyčių ar prievartos ir smurto atvejų metu.

...Strėvininkų SGN prašymų ir skundų bei pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo tvarka

 

Atnaujinimo data: 2024-03-19