>

Korupcijos prevencija

Korupcija – piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant naudos sau ar kitam asmeniui viešajame ar privačiame sektoriuje.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

KPĮ 9 str. 1 d. Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Viešojo sektoriaus subjekto darbuotojas apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė, daro ar rengiasi padaryti jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai (artimųjų giminaičių ir šeimos narių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso II skyriuje), privalo pranešti Lietuvos Respublikos prokuratūrai, Specialiųjų tyrimų tarnybai arba kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai, jeigu jis gavo duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad buvo padaryta, daroma ši veika ar rengiamasi ją padaryti, ir jeigu teisės aktuose nėra nustatytų praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų.

Už korupcijos prevenciją Globos namuose atsakingas asmuo - direktoriaus pavadutoja socialiniams reikalams Elžbieta Vileikienė

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas Strėvininkų socialinės globos namuose ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome siųsti juos el. pašto adresu: [email protected]

SADM antikorupcinio elgesio kodeksas https://socmin.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/antikorupcinio-elgesio-kodeksas

 

...ATMINTINĖ. Ką turi žinoti asmuo, susidūręs su korupcija

...Korupcijos prevencijos programos priemonių plano 2023 m. vykdymo ataskaita

...Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planas 2023-2025

...Korupcijos prevencijos programa 2023-2025 m.

...Strėvininkų SGN KPT nustatymo išvada maitinimo paslaugų teikimo globos namų gyventojams organizavimo ir maitinimo paslaugų teikimo globos namų gyventojams organizavimo vidaus kontrolės srityje (2022-2023 m.)

... GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ TOLERANCIJOS KORUPCIJAI NUSTATYMO 2023 M. TYRIMO REZULTATAI

...SSGN korupcijos prevenccijos programos priemonių plano 2021 m. vykdymo ataskaita

...SSGN korupcijos prevencijos programos priemonių plano 2020 m. vykdymo ataskaita

...SSGN korupcijos prevencijos programos priemonių plano vykdymo ataskaita už 2022 m.

...Strėvininkų SGN Korupcijos prevencijos programa 2020-2022 m.

...VPIDĮ (viešųjų ir privačių interesų derinimo 2021-10-18 tvarkos aprašas)

...Pareigybių į kurias prieš skiriant asmenį privaloma LR Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos pateikimo apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašas

 

 LR SADM ministro 2019 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. A1-433 "Dėl informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOJE IR JAI PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE TEIKIMO IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

Atnaujinimo data: 2024-01-26