>

Projektai

2024 m. vykdomi projektai:

2024 m.. kovo mėn. Globos namuose startavo dokumentinis - socialinis projektas "Neišsiųsti laiškai". Projektas  "Neišsiųsti laiškai" vykdomas nuo 2022 metų ir skirtas senoliams, esantiems globos namuose, kurie neturi galimybės dalyvauti kultūriniame gyvenime. Projekto metu senoliams, atsižvelgiant į jų amžiaus poreikius rengiami teatro užsiėmimai ir pabaigoje sukuriamas iš tikrų istorijų ir prisiminimų meninis vaidinimas. Šis projektas prisideda prie senolių aktyvesnio kultūrinio ir socialinio  gyvenimo kūrimo. Šį projektą finansuoja - Lietuvos kultūros taryba. 

2023 m. vykdomi projektai:          

 2023 m. balandžio mėn. Globos namai dalyvavo tyrime įgyvendinant projektą "Žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo sistemos atnaujinimas ir funkcionalumo palaikymas“ Nr.09.4.3-ESFA-V-834-02-0001 finansuojamme iš socialinio fondo lėšų (Vyriausybės strateginės analizės centras).

 

Kuriame Lietuvos ateitį. 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų  programa | muziejus.lt Nuo 2020 m. vykdomas Projektas Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-15-0003 "Specializuotų slaugos ir globos namų įkūrimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje".

2020 m. lapkričio 3 d. pasirašyta sutartis dėl projekto "Specializuotų slaugos ir globos namų įkūrimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje" Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-15-0003 įgyvendinimo.

Projekto tikslas - Kaišiadorių rajono savivaldybėje sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje. Projekto metu numatoma Kaišiadorių mieste įkurti specializuotos slaugos ir socialinės globos namus, pastatant pastatą, įsigyjant šių paslaugų teikimui reikiamus baldus ir įrangą ir tokiu būdu sukurti 40 vietų nuolatinės slaugos ir/ar priežiūros reikalaujantiems tikslinės grupės asmenims, neįgaliesiems iš Strėvininkų socialinės globos namų ir socialinės globos centro „Vija“.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

 

2022 m. vykdomi projektai:

Globos namai dalyvauja Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomame tyrime "Valtybės socialinės globos įstaigų turimos infrastruktūros, kurioje teikiama socialinė globa, tolesnio panaudojimo perspektyvos".

Tyrimas “Veiksnumo apribojimo alternatyvų modelio paieška”

2022 m. lapkričio mėnesį Globos namai dalyvavo tyrime “Veiksnumo apribojimo alternatyvų modelio paieška”, kuris vykdomas Neįgaliųjų reikalų departamento prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu. Tyrimo vykdytojai (tyrėjų grupė): Eglė Šumskienė, Violeta Gevorgianienė, Jurga Mataitytė-Diržienė, Aidas Gudavičius.

Viena iš tyrimo dalių – asmenų, gyvenančių socialinės globos įstaigoje, kuriems apribotas veiksnumas situacijų tyrimas.

Projektas FIXUS

Strėvininkų socialinės globos namai (buvę dvaro sodybos fragmentai – Strėvininkų dvaro rūmai) dalyvauja projekte FIXUS, kurį įgyvendina BĮ Kultūros paveldo centras kartu su BĮ Kultūros infrastruktūros centru. Projekto partneriai – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Norvegijos kultūros paveldo direktoratas ir Norvegijos bažnyčių darbdavių asociacija „KA“.

FIXUS projekto tikslas – gerinti kultūros paveldo valdymą, didinant prevencinę apžiūrą. Šio projekto įgyvendinimo metu teikiamos paslaugos apims nuoseklią ir išsamią dvaro, kuriame yra įsikūrę Strėvininkų socialinės globos namai, kultūros paveldo objekto apžiūrą, jo būklės vertinimą, priežiūros ir nedidelės apimties būtinus taisymo darbus, būklės vertinimo ataskaitos ir prevencinės priežiūros plano sudarymą ir pateikimą bei konsultavimą kultūros paveldo priežiūros klausimais.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. gruodžio 10 d. Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. sausio 9 d., po to numatytas 5 metų tęstinumo laikotarpis.

Projektui įgyvendinti sukurtos 3 komandos po tris specialistus, lankančios objektus mikroautobusais – mobiliomis dirbtuvėmis. FIXUS komandose dirba įvairių sričių kvalifikuoti paveldo apsaugos specialistai: architektai, inžinieriai, chemikai, meistrai, atliekantys tyrimus, priežiūros darbus ir teikiantys konsultacijas paveldo objektų valdytojams.

 

2021 m. vykdomi projektai:

Strėvininkų socialinės globos namai, įgyvendindami perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83, planuoja pastatyti dvejus grupinio gyvenimo namus. Vykdant globos įstaigų pertvarką, siekiama suformuoti nuoseklią ir koordinuotą pagalbos ir paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam neįgaliam asmeniui gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame. Siekiant šio tikslo Strėvininkų socialinės globos namai steigia grupinio gyvenimo namus ir nuo 2019 metų pradėtas investicinis projektas „Strėvininkų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas“, kurio tikslas – teikti ilgalaikę socialinę globą neįgaliems asmenims, apgyvendinant juos nedidelėje grupėje (iki 10 asmenų), taip sudarant jiems galimybę gyventi bendruomenėje ir gauti joje specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens ar šeimos poreikius, bei skatinti paslaugų gavėjų savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą bendruomenėje bei socialinę įtrauktį. Apie institucinės globos pertvarką yra skelbiama interneto svetainėje www.pertvarka.lt.

 

Projektas 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001 "Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas".

Lietuvos darbdavių konfederacija (LDK) kartu su partneriais vykdo Europos Sąjungos fondų finansuojamą projektą "Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas", kurio pagrindinis tikslas - padėti įmonėms ir organizacijoms savo veikloje taikyti socialinės atsakomybės principus, prisidėti prie darnaus vystymosi ir užtikrinti Valstybės pažangos strategijoje nurodyto tikslo įgyvendinimą, verslo socialinę atsakomybę suvokiant kaip šiuolaikinę verslo praktiką. Strėvininkų socialinės globos namai yra vienas iš projekto partnerių ir dalyvavo socialinės atsakomybės skatinimo ir darnaus vystymosi renginiuose.

Daugiau informacijos apie Socialinių globos įstaigų pertvarką rasite tinklapyje: www.pertvarka.lt

 

Projektas "Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra".

Strėvininkų socialinės globos namai dalyvauja Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotame ir Europos socialinio fondo agentūros finansuojamame projekte „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“, kuriuo pradėtas antrasis Institucinės globos pertvarkos etapas, kurio tikslas – didinti darbingo amžiaus asmenų su proto ir (arba) psichikos negalia savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje pagal jų poreikį teikiant bendruomenines apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimo su pagalba, pagalbos priimant sprendimus paslaugas.

Teikiant globos namų gyventojams socialinių dirbtuvių paslaugą, nuo 2020 metų liepos 1 d. vyksta Strėvininkų socialinės globos namų rezultatyvus bendradarbiavimas su Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla, kurioje yra įkurtos socialinės dirbtuvės - sėdmaišių siuvimas ir jų pildymas. Šios paslaugos tikslas - ugdyti ir palaikyti proto ir (ar) psichikos negalią turinčių asmenų, kurių bendrieji darbiniai gebėjimai riboti ar labai riboti, darbinius įgūdžius realioje darbo aplinkoje, didinant asmens savirealizaciją bei savarankiškumo įgūdžius. Socialinių dirbtuvių paslauga teikiama 7 globos namų gyventojams.

Teikiant pagalbos priimant sprendimus paslaugą, Strėvininkų socialinės globos namų pasirinktas projekto partneris - VŠĮ ,,Vilties žiedas". Šios paslaugos tikslas – pasitelkus pagalbininko priimant sprendimus ar specialistų komandos pagalbą, stiprinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, siekiant savarankiško gyvenimo ir dalyvavimo visose gyvenimo srityse. Pagalbos priimant sprendimus paslauga teikiama 25 globos namų gyventojams nuo 2020 metų liepos 1 d.

 

Projektas „Sergamumas hospitalinėmis infekcijomis ilgalaikės globos įstaigose(H4LS)“

Nuo 2021 m. gruodžio mėn.Strėvininkų socialinės globos namai dalyvauja projekte „Sergamumas hospitalinėmis infekcijomis ilgalaikės globos įstaigose (H4LS)“, kurio tikslai yra:

-        Nustatyti, koks procentas globos namų gyventojų per metus neįgyja nei vienos infekcijos, koks procentas gyventojų įgyja vieną, dvi, tris ar daugiau infekcijų;

-        Įvertinti mirtingumą, susijusį su globos namuose įgytomis infekcijomis;

-        Įvertinti sergamumą infekcijomis globos įstaigose vienerių metų laikotarpiu ir palyginti su vidutiniu ES sergamumu.

Projekto iniciatoriai - Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, kuris periodiškai atlieka infekcijų paplitimo ir antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo tyrimus ilgalaikės globos įstaigose tiek Lietuvoje,tiek Europos šalyse.

Projekto trukmė – vieneri metai. Projekto pabaiga – 2022 m. gruodžio mėn.

 

Projektas „Strėvininkų socialinės globos namų pastato (1 N/p) Mūro Strėvininkų kaime, Mokyklos 46, rekonstravimas“

Vykdomas investicinis projektas „Strėvininkų socialinės globos namų pastato (1 N/p) Mūro Strėvininkų kaime, Mokyklos 46, rekonstravimas“. Įgyvendinimo laikotarpis – 2021-2022 metai. Atlikti projektavimo darbai. Įgyvendinus projektą bus suremontuoti Globos namų pastato stogo karnizai bei kaminėliai ir įgyvendintas cokolio ir pamatų remontas, taip pat suremontuoti laiptai paslaugų gavėjams. Remonto tikslas – atkurti pastato naudojimo naudingąsias savybes ir pratęsti pastato naudojimo laiką, taip pat užtikrinti paslaugų gavėjų ir darbuotojų saugumą bei sveikatą.

 

Projektas „Strėvininkų socialinės globos namų buities ir maisto gamybos įrenginių atnaujinimas“

Vykdomas investicinis projektas „Strėvininkų socialinės globos namų buities ir maisto gamybos įrenginių atnaujinimas“, Atnaujinta virtuvės įranga. Sudarytos geresnės saugos ir sveikatos sąlygos darbui ir paslaugų gavėjų gyvenimo kokybei.

 

 

Atnaujinimo data: 2024-03-21